ภายใต้สภาวะการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงของธุรกิจ และความก้าวหน้าของเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านสังคม ความรู้และข่าวสาร ตลอดจนวิถีชีวิต ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของผู้บริโภคในปัจจุบัน ทำให้นักบริหาร หรือนักการตลาดมีความจำเป็นจะต้องศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถอยู่ตลอดเวลา ภาควิชาการตลาดเล็งเห็นว่าความสำเร็จของธุรกิจจำเป็นต้องใช้ความรู้ความเข้าใจในการจัดการด้านการตลาดที่ทันสมัย ไม่สิ้นสุดและต้องสอดคล้องกับสถานการณ์ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงได้จัดให้มีโครงการสัมมนาเพื่อการนี้ซึ่งติดต่อกันมายาวนาน ครั้งนี้นับเป็นรุ่นที่ 64

About

Who are our MMMers

ผู้ประกอบการที่ต้องการทราบถึงกลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่
ผู้สนใจต้องการนำความรู้การตลาดไปปรับใช้ในองค์กร
ผู้ที่ฝันอยากมีธุรกิจเป็นของตนเอง ต้องการทั้งความรู้การตลาดและคอนเนคชั่น
นักธุรกิจในสายงานการตลาด อยากได้ไอเดียใหม่ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอดการทำงาน
MMM Activities