ค่าใช้จ่ายในการอบรม 38,000 บาท (ค่าอบรม ค่าเอกสาร ค่าเดินทางและที่พักต่างจังหวัด ค่าอาหารและ เครื่องดื่มตลอดการอบรม) ผู้เข้าอบรมจะได้รับวุฒิบัตรจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
          ท่านสามารถโอนเงินผ่านทาง ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 045-221885-1  ชื่อบัญชี คณะพาณิชยศาตร์และการบัญชี จุฬาฯ  (โปรดชำระเงินภายใน 3 วันหลังจากสมัคร และ upload slip การโอนเงินทันทีหลังการชำระเงิน เพื่อเป็นการยืนยันการเข้าอบรม)