*  วันและเวลาอบรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความจำเป็น
** สถานที่อบรม  วันธรรมดา ณ ห้อง 108 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ
                           วันเสาร์ นอกสถานที่ (โรงแรม IBIS Style รัชดา และ VIE พญาไท)
                           วันเสาร์ 26 - อาทิตย์ 27 ตุลาคม 62 - The Pine Resort ปทุมธานี

© 2023 by Hunter & Thompson. Proudly created with Wix.com