การจัดการด้านการตลาดสมัยใหม่ รุ่นที่ 64 
Infinity Marketing

MODERN MARKETING MANAGEMENT

อบรมระหว่างวันที่  10 มีนาคม - 9 เมษายน 2563

สอบถามรายละเอียด 02218-5794 -5

 

1.  กรอกรายละเอียดในใบสมัคร ตาม Link ใบสมัคร  หลังจากนั้นทางโครงการจะติดต่อท่านกลับ

2.  หลังจากท่านได้รับการติดต่อจากทางโครงการแล้ว  กรุณาชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยแนบหลักฐานการชำระเงินตาม Link ยืนยันการชำระเงิน

3.  เมื่อท่านได้รับ Email ยืนยันการชำระเงินและรายละเอียดการอบรมจากโครงการแล้ว  ขั้นตอนการสมัครของท่านเสร็จสมบูรณ์  เริ่มอบรมวันแรกในวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 17.30 น. แล้วพบกันค่ะ

Please reload

How to APPLY

WHY

MMM?

   C     

   H           

   U         

   L            

   A 

   C onclusive.      

   H olistic.          

   U nique experience.        

   L ifetime friendship.          

   A ctionable.

  WHAT
 
you will
get from
MMM

Wisdom

ความรู้ทางการตลาดและแนวคิดการตลาดสมัยใหม่ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ จากผู้ที่รอบรู้ และประสบความสำเร็จทางด้านการบริหารงาน

practical

มีการให้ลองปฏิบัติจริง เพื่อให้เห็นภาพ และตัวอย่างจริงจากประสบการณ์ของวิทยากรและผู้บรรยาย

connection

โครงการได้เปิดโอกาสให้ระยะเวลา 1 เดือน ที่จะได้พบปะ สานสัมพันธ์กับผู้เข้าร่วมจากหลากหลายสายงาน และวิทยากรผู้มากด้วยความสามารถ

MMMer